Vrienden van het Barlaeus
Doelstellingen & gegevens

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw donatiefiscaal aftrekbaar is. In dit kader spreekt het voor zich dat de stichting inzicht verschaft in haar financiële situatie en de activiteiten die zij organiseert. Op deze website vindt u een neerslag van de activiteiten die de stichting organiseert.Het beleidskader van de stichting wordt gevormd door de doelstellingen die in de statuten zijn vastgelegd. De doelstellingen van de stichting zijn tweeledig:

  1. het bevorderen van het behoud van zelfstandige categoriale gymnasia in het algemeen en van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam in het bijzonder;
  2. het bevorderen van de onderlinge banden tussen het Barlaeus Gymnasium, oud-leerlingen en oud-medewerkers.

In het licht van de doelstelling heeft de stichting voor de komende jaren de volgende drie beleidspunten geformuleerd:

  • een alumniclub zijn
  • op de bres staan voor het gymnasiale onderwijs aan het Barlaeus en daarbuiten
  • de school (financieel en anderszins) ondersteunen in het streven onafhankelijk denkende jonge mensen af te leveren

De website bevat een database van oud-leerlingen en oud-medewerkers en biedt hen zo een virtueel platform om met elkaar in contact te blijven. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks de Barlaeuslezing, waaraan een jaargangreünie is gekoppeld. Eenmaal per vijf jaar organiseert de stichting in samenwerking met de school een lustrumviering. In enkele gevallen ondersteunt de stichting financieel activiteiten van oud-leerlingen.

Ouders van huidige leerlingen en belangstellenden en oud-leerlingen kunnen in de jaarlijkse cursussen kennismaken met het gymnasiale onderwijs. De cursussen worden gegeven door (oud-)docenten van het Barlaeus Gymnasium.

Voor leerlingen uit de vijfde klas organiseert de stichting jaarlijks de Barlaeusprijs. Op initiatief van de stichting legt de school de Bibliotheca Barlaeanorum aan, een bibliotheek gevuld met werken van oud-Barlaeanen. De stichting heeft daarnaast schenkingen aan de school gedaan, bijvoorbeeld de vleugel in de aula en de fotocollage in de nieuwe entree van de school.

Over bovenstaande activiteiten vindt u elders op deze website meer informatie of klik op de links. Minimaal twee maal per jaar verzendt de stichting een elektronische nieuwsbrief.

Conform artikel 14 van de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun inzet geen honorarium of enige andere vergoeding. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van onkosten in functie gemaakt ten behoeve van de stichting.

Naam

Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium

Stichtingsdatum

12 november 1993

RSIN/Fiscaal nummer

8139.62.456

Registratienummer Kamer van Koophandel

41213143

Bankrekening (IBAN)

NL04 INGB 0000 109 170

BIC: INGBNL2A

Secretariaat en correspondentieadres

Weteringschans 29-31, 1017 RV Amsterdam

E-mail

info@vriendenvanhetbarlaeus.nl

Statutair vestigingsadres

Elpermeer 265, 1025 AG  Amsterdam

Bestuur

Samenstelling bestuur

Statuten

Volledige tekst in pdf-formaat

Financiële verantwoordingen en verslagen van de kascommissie

Beleidsplan 2019-2020

Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2016toelichting op de jaarrekening 2016

Jaarcijfers 2015verslag van de kascommissie 2015

Jaarcijfers 2014verslag van de kascommissie 2014

Jaarcijfers 2013, verslag van de kascommissie 2013

Jaarcijfers 2012, verslag van de kascommissie 2012